Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिने (७५ प्रतिशत) शिक्षक बढुवा सम्बद्ध फारामहरू ।