Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

निम्नमाध्यमिक तह विज्ञान, गणित र गणित/ विज्ञान विषयका दरबन्दीमा कार्यरत करार शिक्षकहरूले विवरण रुजु गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना